آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

کارگاه ایمنی

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1396/11/24
  • مدت زمان آموزش 6 ساعت
  • هزینه 50,000 تومان
  • ثبت نام

استاد علی سعیدی